E-Česko

Cestování, ubytování, dovolená a volný čas

Čechy, Morava, Slezsko - to je naše Česko

     
Dnes je Sobota, 19. 10. 2019
Svátek slaví Michaela
Fulltextové hledání

Sekce, kde hledat:

Ubytování a stravování

POLUBNÝ PENZION
Magazín Gulliver

Gulliverova mozaika - Slovníček E-Česko

Donjon (donžon)

Obytná věž s dostatečně velkými místnostmi. Stojí většinou v chráněné nebo centrální poloze.

 

Dóže

Titul volitelného nejvyššího úředníka aristokratických republik Benátek a Janova, který získal postupem doby vladařské pravomoci. Snaha jednotlivých rodů o zavedení dědičnosti byla neúspěšná.

 

Drápek

Plastický tvar na patce vloženého sloupku portálů. Pochází z pozdně románského a přechodového románsko-gotického období.

 

Dýmník

Zařízení sbírající kouř nad otevřenými ohništi černých kuchyní. Usměrňoval dým k odvodu komínem a dýmnými otvory. Lehčí konstrukce dymníků byly zavěšeny, masivnější stály na stojkách.

 

Edikt

Původně veřejná vyhláška úřadu, později se jednalo především o obecný příkaz s platností zákona.

 

Edikula

Stavební prvek rámující okna, portály a jejich nástavce. Je tvořen podporami, většinou sloupy či polosloupy, a kladím. Připomíná drobný antický chrámek, podle toho je odvozen i název.

 

Eiffel Alexander Gustave (1832 ? 1923)

Francouzský inženýr jehož nejznámějším dílem je Eiffelova věž v Paříži, postavená při příležitosti Světové výstavy v roce 1889. Kromě toho se věnoval aerodynamice ? zakladatel první aerodynamické laboratoře ve Francii. Zúčastnil se i stavby Panamského průlivu.

 

Eklekticismus

Mechanické napodobování starších slohů s bezduchým využitím jejich architektonických prvků. Běžný byl v historizujících slozích pozdního 19. století. Míval názvy s předponou pseudo- (pseudogotika apod.)

 

Eliška (Alžběta) Rejčka (1286-1335)

Byla první mezi českými královnami, která se stala manželkou dvou panovníků. Byla manželkou českého a polského krále Václava II. a byla korunována na českou královnu. Později se provdala za rakouského vévodu Rudolfa.

 

Eliška Přemyslovna (1292-1330)

Poslední Přemyslovna na českém trůně. Byla manželkou Jana Lucemburského. Jejím nejstarším synem byl Václav, později císař a král Karla IV.

 

Emír

Původně čestný titul vysokých arabských civilních úředníků, později titul islámského kmenového náčelníka a nezávislého vladaře na úrovni knížete.

 

Empir

Forma pozdního klasicismu francouzského původu nazývaná podle císařského období Napoleona I.

 

Emporový kostel

Kostel opatřený emporou, čili panskou tribunou.

 

Enfiláda

Místnosti stejné šířky uspořádané za sebou a spojené dveřmi. Někdy se takto nazývá i řada dveří v jedné ose.

 

Erasmus Rotterdamský

Nizozemský humanista a myslitel. V pedagogice byl předchůdcem J. A. Komenského.

 

Eskarpa

Stěna či svah příkopu přiléhající k opevnění.

 

Eskymák

Obrat z nevýhodné pozice s hlavou pod vodou, která nastává při ?cvaknutí?, do pozice s hlavou nad hladinou. Tento způsob otočení bez nutnosti vylézat z lodi se dá použít jen na uzavřených lodích.

 

Exlibris

Značka vlastníka knihy nalepená na vnitřní straně desky knihy. Velmi často mívá heraldický motiv.

 

Externí fortifikace

Vnější opevnění hradů, které se nalézá mimo rámec souvislého hradebního prstence. Jedná se především o vysunutá opevnění, která jsou s hradem spojená koridorem a dále samostatná předsunutá opevnění.

 

Fabion

Zaoblený přechod mezi stěnou a plochým stropem místnosti. Někdy je profilován, jindy vybíhá z fabionové římsy.

 

Feston

Zdobný obloukový motiv - prověšená část rostlinného věnce či roušky. Spojením jednotlivých festonů vzniká girlanda.

 

Flankování

Boční střelba, ostřelování paty opevnění z vystupujících opevňovacích prvků - flankovacích věží a bašt. Flankování pokrývá tzv. mrtvý prostor, tj. takový, který obránci hradby nemohou zasáhnout

 

Fort

Samostatná pevnost v předpolí hlavní pevnosti, která bránila přiblížení nepřítele a oddalovala jeho dělostřelecká postavení. K nejznámějším fortovým pevnostem patřil proslulý Verdun. U nás jsou zachovány některé forty kolem Olomouce

 

František Josef I. (1830 ? 1916)

Císař rakouský, král český a uherský. Období vlády Františka Josefa I. spadá do éry rozmachu imperialismu, on sám však zůstal svým založením, výchovou i skutky svému věku cizí. Patřil spíše do minulých století a to nejen odporem k technickému pokroku, ale především vírou v nezbytnost absolutní panovnické moci, bránící všem demokratickým snahám. U svých národů nebyl oblíben ? při návštěvách Prahy v letech 1858 a 1891 byl přijat chladně a odmítavě.

 

Frater

Označení řeholního mnicha bez kněžského svěcení, tedy laického bratra mnišského řádu, který před řeholním jménem užívá zkratku Fra. U Johanitů (Řád Maltézských rytířů) si kladou tuto zkratku před své křestní jméno profesní řádoví rytíři.

 

Freska (al fresco)

Nástěnné malby na vlhké omítce. Reakcí s vápnem získaly barvy trvanlivost a jas.

 

Fronton

Štít nebo štítový útvar nad okny a portály. V období vrcholného baroka se vlnil nebo byl rozlomen a jeho střední části chyběly.

 

Ganerbenburg

Hrad obsahující více jader, která byla sídly více samostatných majitelů. Tento typ hradů je běžný zejména v Německu, u nás pouze Choustník a Skála u Přeštic.

 

Garibaldi Giuseppe (1807-1882)

Italský revolucionář. Syn námořníka, pirát, majitel továrny na mýdlo v New Yorku. Osvoboditel a sjednotitel státečků na jihu Itálie.

 

Gloriet

Drobná parková stavba, často v podobě otevřeného antického chrámku umístěného na místě s hezkým výhledem.

 

Gotické památky v Čechách

Hrady Karlštejn, Bezděz, Zvíkov, Kokořín, katedrála sv. Víta v Praze, chrám sv. Barbory v Kutné hoře, kláštery Vyšší Brod a Zlatá Koruna, Staroměstská radnice, Prašná brána, budova Karolina v Praze, Karlův most, Jelení most v Písku.

 

Gotika

Gotický sloh vznikal ve Francii, ve stavebnictví byl využíván až do konce 15. století. Mezi znaky gotiky patří lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný systém, vertikalita a štíhlost tvarů směřujících vzhůru.

 

Grisail (grisaille)

Malba v šedém tónu, která navozuje dojem štuku.

 

Grota

Umělá jeskyně v parku nebo přízemí zámku, někdy i s umělými krápníky, mušlemi, barevným štukem, či kousky skla.

 

Gustav II. Adolf (1594-1632)

Švédský král z dynastie Vasovců. Významný vojevůdce třicetileté války a sok vévody Albrechta z Valdštejna.

 

Háček

Vodák sedící vpředu v lodi, který by měl navigovat loď pokyny pro kormidelníka. Na lodi je však plně podřízen příkazům kormidelníka.

 

Hanč Bohumil (1866 ? 1913)

Nejúspěšnější český závodník na lyžích před 1. světovou válkou, kdy se tento sport u nás teprve rozvíjel. Tragicky zahynul v Krkonoších mezi Zlatým návrším a Labskou boudou při závodu na 50 km spolu se svým přítelem Jaroslavem Vrbatou, který mu chtěl pomoci. Na jejich počest byla na místě, kde bylo Hančovo tělo nalezeno, vztyčena mohyla s bronzovou deskou.

 

Harant Kryštof z Polžic a z Bezdružic (1564 ? 1621)

Český humanista, cestovatel, politik, hudebník a skladatel šlechtického původu. O své cestě k božímu hrobu napsal slavný cestopis Cesta z království Českého do Benátek, odtud po moři do země svaté, země Judské a dále do Egypta a potom na horu Oreb, Sinaj a horu sv. Kateřiny v pusté Arábii ležící. Zahynul rukou kata při staroměstské exekuci po bělohorské bitvě.

 

Havlíček Karel (1821 ? 1856)

Český novinář, básník a politik. Byl prvním moderním českým novinářem se širokým politickým rozhledem a bravurní vyjadřovací schopností. Překládal i z polštiny a ruštiny. Neohrožeností s jakou se pustil do politického boje proti rakouskému absolutismu, se stal symbolem vlastenectví.

 

Heraldika

Věda zabývající se studiem erbů, jejich vznikem, užíváním a vývojem.

 

Hitler Adolf (1889 ? 1945)

Německý nacistický diktátor. V létě 1939 zatáhl Hitler Německo do 2. světové války. Roku 1941 převzal funkci nejvyššího velitele armády a zákeřně přepadl Sovětský svaz. Byl jedním z hlavních organizátorů vyhlazování obyvatelstva na všech okupovaných územích. 30. 04. 1945 spáchal sebevraždu v Berlíně.

 

Hláska

Hlavní útočištná věž hradu, bergfrit.

 

Hlavní (korunová) římsa

Vystupující vodorovný prvek oddělující zeď stavby od podstřeší.

 

Hlízová věž

Věž zbudovaná z bosovaného zdiva

 

Holba

stará jednotka objemu - 0,707 l

 

Hollar, Václav z Práchně (1606-1677)

Světově známý český grafik všech technik, hlavně rytin a leptů.

 

Holub Emil (1847 ? 1902)

Proslulý český cestovatel povoláním lékař se věnoval i studiu přírodních věd, zeměměřičství, kreslení a především zeměpisu, což mu umožňovalo přivážet z cest mnoho cenných poznatků. Uskutečnil tři cesty na území Afriky. Z těchto cest nashromáždil velkou sbírku, kterou však Národní muzeum odmítlo přijmout a tak ji postupně rozdal. Významná je jeho publikační činnost o jeho cestách, která ho proslavila i za hranicemi.

 

Hrad bergfritového typu

Hlavní typ šlechtického hradu 13. a 14. století. Obsahuje tři základní prvky - věž, palác a hradbu. Příkladem jsou Zvířetice či Kokořín.

 

Hrad donjonového typu

Hlavními prvky tohoto typu hradů jsou volně stojící obytná věž, neboli donjon a hradba s případnými dalšími objekty. Začal se objevovat na přelomu 13. a 14. století. Jedná se například o hrad Rabí či Vítkův Kámen.

 

Hrad podunajského typu

Stavba se dvěma hranolovými věžemi, mezi nimiž se nacházel palác. Pocházejí hlavně ze 13. století.

 

Hrad s blokovou dispozicí

U tohoto typu hradu srůstá obytná věž, neboli donjon, s palácovými křídly do bloku obklopujícího nádvoří. Jedná se například o Orlík u Humpolce či Nový Herštejn.

 

Hrad s dvoupalácovou dispozicí

Typ obvykle bezvěžového hradu, jehož jádra tvoří dva paláce, situované na protilehlých stranách nádvoří. Jedná se o hrady Egerberk a Dívčí Kámen.

 

Hrad s obvodovou zástavbou

Základní typ královských hradů 13. století. Většinou se jedná o vícedílný hrad s větším množstvím budov paláců, které tvoří součást obvodového opevnění. Příkladem jsou hrady Křivoklát a Bezděz.

 

Hrad s palácem jako hlavní obytnou i obrannou stavbou

Typ bezvěžového, velmi úsporného šlechtického hradu z přelomu 13. a 14. století. Palác výrazně převyšuje hradby. Klasickými ukázkami jsou Vlčtejn a Řebřík, částečně též Tetín.

 

Hrad s plášťovou zdí

Typ bezvěžového hradu, který chrání mohutné obvodové hradby. Za nimi jsou ostatní objekty. Více se užíval na Moravě, v Čechách spíše výjimečně. Jedná se o Kumburk v první stavební fázi, Kozlov, či Roimund.

 

Hrad typu francouzského kastelu

Pravidelný vícevěžový hrad umožňující aktivní obranu. U nás byl poprvé použit při stavbě Týřova, známějším příkladem je Konopiště.

 

Hradiště

Terénní pozůstatek po hradu, přeneseně se užívá pro slovanské a raně středověké hrady ze dřeva a hlíny.

 

Hrázděné zdivo

Způsob zdění, při kterém je nosná konstrukce tvořena dřevěnou trámovou kostrou, jejíž jednotlivá pole jsou pak vyplněna kamennou, cihlovou či jinou vyzdívkou.

 

Hrozný Bedřich (1879 ? 1952)

Vynikající český orientalista, profesor Univerzity Karlovy, akademik a čestný doktor mnoha univerzit. Jako první rozluštil jazyk Chetitů (1915). Celkem uveřejnil přes 200 knih, studií a statí a více než 150 recenzí.

 

Hřeben

Těžká okovaná či kovaná padací mříž sloužící k uzavírání bran. Byla používána zvláště pokud brána nebyla opatřena padacím mostem.

 

Hus Jan (1371 ? 1415)

Český myslitel a náboženský reformátor. Zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského a po odchodu většiny německých mistrů a studentů se stal rektorem Karlovy univerzity. Navrhl nový pravopis ? odstranil spřežky a zavedl čárky a háčky. Hus význačným způsobem přispěl k formování revoluční husitské ideologie, jež brzy přenesla svůj boj z oblasti náboženské do oblasti národnostní a třídní. Na základě církevního rozsudku byl jako kacíř v německé Kostnici upálen.

 

Chamade

Signál pomocí bubnů, kterým posádka pevnosti signalizovala obléhateli svou připravenost k jednání o podmínkách kapitulace.

 

Chelčický Petr (1390 ? 1480)

Náboženský a sociální politik, filozof husitské doby, nejostřejší kritik feudálního řádu a utlačovatelů venkovského lidu. Byl svobodným sedlákem ? patrně zemanem.

 

Chráněná naleziště

Místa, kde se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin nebo živočichů, případně i nerosty nebo zkameněliny. Tato území jsou chráněna jako celek a žádné zásahy zde rovněž nejsou povoleny.

 

Chráněná přírodní památka

Přírodní výtvor, který je současně historickou památkou. Může to být například strom, ke kterému se váže nějaká pověst nebo historická událost. Může to být i určitý doklad lidské činnosti v krajině.

 

Chráněné krajinné oblasti - CHKO

Zachovalé krajinné celky, kde je lidská činnost v souladu s přírodou. V chráněné krajinné oblasti se nepovoluje výstavba velkých průmyslových celků a dbá se, aby i drobná výstavba byla v souladu s původním rázem krajiny.

 

Chráněné parky a zahrady

Útvary, které byly uměle vytvořené člověkem. Chráněné jsou pro své historické, umělecké, nebo vědecké hodnoty. Většinou jsou součástí významných staveb, například zámků, ale patří sem i arboreta, což jsou významné sbírky u nás aklimatizovaných dřevin.

 

Chráněný přírodní výtvor

Ojedinělý jev, který je geologickým dokladem vývoje krajiny. Bývá to většinou skalní útvar, krasový jev, či pramen, může to však být i jednotlivý strom nebo jiný význačný přírodní jev. Je chráněn proti jakémukoliv poškození.

 

Intabulace

Zápis majetkových převodů do zemských desek.

 

Izolovaná skála

Skála výrazně vyčnívající nad okolní krajinu.

 

Jiří z Poděbrad a z Kunštátu (1420 ? 1471)

Vynikající český panovník, potomek zámožné husitské šlechty a po celý život protektor feudálního křídla husitského hnutí. V povědomí národa je ?husitským králem? vzhledem ke svému utrakvistickému vyznání a posledním panovníkem českého původu. Jeho snahy o posílení českého království posléze zmařily vnitřní opozice i zahraniční odpůrci.

 

Jiskra z Brandýsa Jan (kolem 1400 ? 1468)

Slavný český válečník husitské doby. V polovině 15. století vládl jako zástupce nezletilého Ladislava. Období Jiskrovy vlády bylo i obdobím hospodářského povznesení země. Svědkem jsou dodnes mnohé nákladné a monumentální církevní a světské stavby.

 

Jitro

v minulosti používaná plošná míra - 5 754 m2

 

Josef II. (1741 ? 1790)

Prvorozený syn císařovny Marie Terezie, od roku 1764 římský král, od roku 1765 německý císař a spoluvladař Marie Terezie. Po její smrti byl od roku 1780 samostatným vládcem rakouských zemí. Josefínskými reformami byly v českém národě uvolněny zdravé síly, které později dokázaly zabránit jeho zkáze. Vláda Josefa II. ale zároveň ohrozila národní rozvoj snahou stmelit jediným úředním jazykem, němčinou, celou říši, odsouzenou v budoucnosti k rozpadu.

 

Kamenné varhany

Nápadné složené skalní útvary, nejznámější je Panská skála u Kamenického Šenova na Novoborsku.

 

 


Strana:  1 2 3 4 5 6

Počasí

Neděle 20.10.

25°C
12°C

Pondělí 21.10.

23°C
12°C

Handicap
Ostatní
Anketa

Jakému způsobu výběru dovolené dáváte přednost ?

Doporučení kamaráda
22.7% (10318)

Sezónní katalog cestovních kanceláří
20.1% (9162)

Nabídka z reklamních letáků
20.2% (9199)

Last minute
19.2% (8716)

Prostřednictvím internetu
17.8% (8116)

Celkem hlasů: 45511

Přihlášení

Váš login:

Vaše heslo:


Novinky mailem

Vložte e-mail pro zasílání novinek a informací z portálu E-Česko.cz a magazínu Gulliver


 

 

 

 

 

Kopírování, publikování a šíření obsahu serveru www.e-cesko.cz je vítáno a doporučeno. Věříme, že uživatelům udělá použití materiálů ze serveru www.e-cesko.cz radost a že tuto radost budou šířit dále. Projekt E-ČESKO.cz vznikl ve spolupráci a za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.